• .
  • .
  • .
از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 80 دستگاه هیتر مورد بازرسی قرار گرفته، بازرسی هیترها شامل بازرسی وضعیت ظاهری هیتر، اندازه گیری PH آب ......
از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 80 دستگاه هیتر مورد بازرسی قرار گرفته، بازرسی هیترها شامل بازرسی وضعیت ظاهری هیتر، اندازه گیری PH آب، بررسی مدار سوخت مشعل و سایر موارد مکانیکی می باشد.علاوه بر بازرسی سالیانه هیترها، بازرسی کلی هیترها بصورت دوره ای هر پنج سال یکبار انجام می شود که شامل اورهال هیتر و بازرسی کویل ها و کنترل میزان خوردگی نیز می باشد، اما بعضا فاصله زمانی این دوره بنا به مشاهدات بازرس فنی و شرایط خاص هیتر کاهش می یابد. از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 7 دستگاه هیتر بازرسی کلی شده است. در طی آخرین دوره پنج ساله بازرسی کلی هیترها بعضا تعدادی از کویلها دچار خوردگی بیش از حد مجاز بود که پیرو ارجاع به واحد محترم بهره برداری نسبت به تعویض آنها و هماهنگی جهت بازرسی مجدد اقدام لازم صورت گرفت. تعداد کل هیترهای CGS های سطح استان 167 دستگاه است که طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری 20 دستگاه از آنها بازرسی خواهد شد.

  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
نمایش تمام خبرها
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما