• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
[نمایش]
آگهی مزایده عمومی شماره 28 -97
1397/10/02
1397/10/16


[نمایش]
آگهی مزایده عمومی شماره 29 -97
1397/10/02
1397/10/16


[نمایش]
آگهی مزایده عمومی شماره27-97
1397/10/02
1397/10/16


[نمایش]
تصرف قانونی یک قطعه زمین به مساحت 29/5125 متر مربع به شرح نقشه شماره 1538 واقع در محدوده اراضی بخش 20 فارس موسوم به بنارویه لارستان به منظور احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و مسیر ورودی و خروجی لوله گاز روستای کاریان ازتوابع لارستان
1397/09/05
1397/10/20


[نمایش]
تجدید مناقصه اجرای 58568متر گازرسانی ، ....یک واحد ایستگاه TBS همراه با عملیات ساختمانی ....یک دستگاه حفاظت کاتدیک، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه صاعقه گیربه روش PC در روستاهای ایگدر،.... از توابع اقلید (روش فهرست بهایی) -97-80
1397/09/14
1397/09/28


[نمایش]
تصرف قانونی یک قطعه زمین به مساحت 7/694 متر مربع به شرح نقشه شماره 1541 واقع در محدوده اراضی بخش 20 فارس موسوم به جویم لارستان به منظور احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و مسیر ورودی و خروجی لوله گاز جویم محور جویم_بنارویه ازتوابع لارستان
1397/09/05
1397/10/20


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما