• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9684
اجرای 45697متر خط تغذیه و شبکه فلزی به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت مجتمع و پراکنده در بلوار حسینی الهاشمی شیراز
1396/06/15
1396/06/29


9683
نصب 1300 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت مجتمع و پراکنده در سطح شهر علامرودشت و روستاهای تابعه
1396/06/15
1396/06/29


9681
اجرای 24000متر شبکه پلی اتیلن و نصب 600 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت مجتمع و پراکنده در شهرستان داراب
1396/06/15
1396/06/29


9680
اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت مجتمع و پراکنده در شهرستان شیراز
1396/06/15
1396/06/29


9678
اجرای 39800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در شهرستان سروستان
1396/06/13
1396/06/27


9679
نصب 1250 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده در سطح گاز رسانی شیراز و روستاهای تابعه
1396/06/13
1396/06/27


9673
نصب 700فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع و پراکنده در سطح روستاهای خرامه
1396/06/08
1396/06/22


9677
اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز
1396/06/08
1396/06/22


9676
اجرای 9000 متر شبکه و نصب 80 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهرستان اقلید
1396/06/08
1396/06/22


9675
صب 2000فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی
1396/06/08
1396/06/22


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما