• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9643
نصب 2302 فقره انشعاب
1396/04/12
1396/04/26


9642
اجرای 19000 متر شبکه
1396/04/12
1396/04/26


9641
اجرای 29000 متر شبکه
1396/04/07
1396/04/21


9640
انجام عملیات نشت یابی
1396/04/07
1396/04/21


9639
اجرای 36020 متر شبکه
1396/03/29
1396/04/12


9638
اجرای 13500متر خط انتقال گاز
1396/03/27
1396/04/12


9637
اجرای 28041متر شبکه
1396/03/24
1396/04/07


9636
اجرای 93683متر شبکه
1396/03/24
1396/04/07


9635
اجرای 96846متر شبکه
1396/03/24
1396/04/07


9634
اجرای 16872متر شبکه
1396/03/24
1396/04/07


1234567>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما