• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
976
اجرای 16000متر پروژه گاز رسانی ...بصورت توام PC جهت توسعه شبکه شیراز و روستاهای تابعه
1397/02/19
1397/03/02


975
اجرای 13500 متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن ... بصورت توام PCدرشهرستان ممسنی
1397/02/19
1397/03/02


974
نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی ...بصورت توام PCدر شهرستان نورآباد و روستاهای تابعه
1397/02/19
1397/03/02


973
اجرای 16300 متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و نصب 150 فقره انشعاب پلی اتیلن...
1397/02/03
1397/02/17


972
اجرای 18300 متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و نصب 240 فقره انشعاب ...بصورت توام PCدر زرقان، لپویی و روستاهای تابعه
1397/02/03
1397/02/17


971
نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PCدر سطح گاز رسانی شیراز
1397/02/03
1397/02/17


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما