• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
[نمایش]
اجرای 12000 متر پروژه گازرسانی و ... PC در سطح شهرستان بیضاء و روستاهای تابعه (فهرست بهایی)
1397/05/20
1397/06/05


[نمایش]
اجرای 6000 متر پروژه گازرسانی و نصب 180 فقره انشعاب به روش PC جهت توسعه شبکه شهرستان آباده (فهرست بهایی)
1397/05/20
1397/06/05


[نمایش]
اجرای 8500متر پروژه گازرسانی و ... به روش PC جهت توسعه شبکه شهرستان پاسارگاد و روستاهای تابعه (فهرست بهایی)
1397/05/20
1397/06/05


[نمایش]
اجرای 63240 متر پروژه گازرسانی، خرید, ... یک واحد ایستگاه TBS ب خرید , ...یک ستگاه حفاظت کاتدیک، .... به روش PC در روستاهای عابدآباد... توابع خفر شهرستان جهرم (فهرست بهایی)
1397/05/20
1397/06/05


[نمایش]
رای عملیات مقاوم سازی و ... شبکه گاز در مناطق تحت پوشش گاز استان فارس به روش PC
1397/05/13
1397/05/29


[نمایش]
اجرای 30000 متر شبکه گازرسانی به روش PC در سطح شیراز-21/97
1397/05/13
1397/05/29


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما