• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
[نمایش]
تعمیر و کالیبراسیون 50000 دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش PC در سطح 25 شهرستان شرکت گاز استان فارس (روش فهرست بهایی)-97/56
1397/07/25
1397/08/09


[نمایش]
تعمیر و کالیبراسیون 35000دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش PC در سطح 25 شهرستان شرکت گاز استان فارس (روش فهرست بهایی) -97/57
1397/07/25
1397/08/09


[نمایش]
اجرای 700فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش PC در شهرستان خنج (روش فهرست بهایی) -97/55
1397/07/25
1397/08/09


[نمایش]
اجرای 880 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش PC در شهرستان اقلید و روستاهای تابعه -97/53
1397/07/25
1397/08/09


[نمایش]
آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی- شماره 68/97
1397/07/21
1397/07/28


[نمایش]
اجرای 14500 متر پروژه گازرسانی به روشPC در روستاهای تابعه شهرستان مهر (فهرست بهایی)-97/70
1397/07/18
1397/08/02


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما