• .
  • .
  • .
بهینه سازی مصرف سوختبه اطلاع می رساند طبق بخشنامه مقام عالی وزارت نفت ، شرکت گاز استان فارس هیچگونه استخدام از قبیل رسمی - پیمانی - قراردادی و روزمزد ندارد و در صـورت نیاز به  هرگونه همکاری قبلا از طریق صداوسیما و همچنین رسانه های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد. 


 
                                                                                                                                                                     
 


مجری سایت : شرکت سیگما