• .
  • .
  • .
1

2

3

4

5

6
برگزاری مانور پدافند غیرعامل در ایستگاه CGSشیراز
1

2

3

4

5

6

7

8

9
برگزاری مانور بازیابی اطلاعات در گاز استان فارسمجری سایت : شرکت سیگما